Visual Magician Favicon

Duidelijke afspraken leiden tot wederzijds geluk

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Visual Magician

KVK 81361033 | BTW NL003556941B29
Laatst bijgewerkt: 21 februari 2023
1. Partijen

1.1 Visual Magician: geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 81361033, is eigenaar van deze algemene voorwaarden. Visual Magician is gevestigd aan de Hein-Smeetstraat 37, 6023 BT Budel-Schoot.

1.2 Opdrachtgever: de afnemer van de door Visual Magician aangeboden diensten/goederen.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Visual Magician verklaart dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op elk huidige en toekomstige aanbod van Visual Magician en de overeenkomsten die de partijen daarbij met elkaar aangaan.

2.2 Afwijkingen op deze voorwaarden gelden alleen voor zover deze door partijen overeengekomen en schriftelijk bevestigd zijn.

2.3 Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de overeenkomst.

2.4 Derden die door Visual Magician bij uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich ook op deze algemene voorwaarden beroepen.

3. Aanbod en overeenkomst

3.1 Visual Magician stelt een offerte op waarin wordt aangegeven welke werkzaamheden (verder genoemd als: Diensten) Visual Magician aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van Diensten is bindend.

3.2 In het algemeen omvatten de aangeboden Diensten het ontwerpen van websites, huisstijlen, lay-out, teksten, ontwerpen, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, logo’s en al dat samenhangt met de grafische ontwikkeling hiervan. Andere Diensten worden alleen verricht wanneer deze expliciet in de offerte vermeld staan.

3.3 Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij in de offerte anders aangegeven. Visual Magician kan nooit verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar als Visual Magician daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.

3.4 De overeenkomst tussen Visual Magician en Opdrachtgever komt tot stand wanneer de mededeling betreffende de aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Visual Magician. De offerte dient door Opdrachtgever te worden ondertekend en per e-mail te worden geretourneerd.

3.5 Wanneer Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Visual Magician werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.

3.6 Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover ergens anders in deze voorwaarden anders is bepaald. Visual Magician zal Opdrachtgever tijdig vooraf aangeven dat er sprake is van meerwerk en welke kosten daarmee gepaard gaan.

4. Uitvoering door Visual Magician

4.1 Nadat de overeenkomst tot stand gekomen is, zal Visual Magician de Diensten zo spoedig mogelijk en naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Alle Diensten zullen worden uitgevoerd op basis van een wederzijdse inspanningsverbintenis waarbij Visual Magican volledige artistieke vrijheid geniet.

4.3 Visual Magician zal altijd het uiterste doen om de opdracht binnen de vooraf besproken termijn te voltooien. Echter is deze termijn niet fataal, waardoor Opdrachtgever altijd eerst Visual Magician in gebreke dient te stellen, waarna een nieuwe termijn dient te worden gesteld, alvorens tot hervatting van de Diensten over te kunnen gaan.

4.4 Wanneer een opdracht uit verschillende fases bestaat, behoudt Visual Magician zich het recht om een komende fase uit te stellen zolang de daaraan voorafgaande fase aanvaarding van Opdrachtgever behoeft.

4.5 Visual Magician behoudt zich het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling van de werken. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid van correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij Opdrachtgever.

4.6 Visual Magician behoudt zich het recht voor het tijdelijk buiten gebruik stellen van aan website gerelateerde diensten ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering. Visual Magician zal op basis van deze tijdelijke buitengebruikstelling nooit tegenover Opdrachtgever gehouden zijn tot enige vergoeding van schade of restitutie van betaalde gelden. Visual Magician zal Opdrachtgever wel tijdig op de hoogte stellen van deze tijdelijke buitengebruiksstelling.

4.7 Visual Magician zal in alles nastreven de website gedurende de gehele overeengekomen periode online te houden. Echter staat Visual Magician niet in voor continue kwaliteit en kwantiteit van de weergave van content op de website. Visual Magician geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de website en is daarom op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

5. Verantwoordelijkheden van Opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever stelt Visual Magician in de gelegenheid om de opdracht uit te voeren. Opdrachtgever verplicht zich dan ook de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit houdt in het binnen de afgesproken termijn aanleveren van gegevens, media en teksten.

5.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Visual Magician aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoer van de opdracht, tijdig worden verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van de webcontent en/of andere benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe Opdrachtgever deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, behoudt Visual Magician het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.3 Hosting accounts, servers en domeinnamen mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. De opdrachtgever is geheel aansprakelijk voor de informatie die op de website wordt geplaatst. Opdrachtgever vrijwaart Visual Magician onvoorwaardelijk van alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verbandhoudend met informatie die door Opdrachtgever op de website wordt geplaatst.

5.4 Opdrachtgever draagt er zorgt voor dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersytemen en applicaties van Visual Magician en derden.

5.5 Wanneer Opdrachtgever de bovengenoemde verplichtingen uit lid 5.3 en 5.4 tegenover Visual Magician niet (correct) nakomt, verbeurt Opdrachtgever per overtreding een direct opeisbare boete van € 2500, onverminderd het recht op vergoeding van feitelijk geleden schade. Daarnaast heeft Visual Magician in dat geval het recht om domein en hostin account van Opdrachtgever (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of de betreffende data of het account in zijn geheel te verwijderen zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak op vergoeding van schade of restitutie van betaalde gelden toekomt.

6. Prijzen, betaling en opschorting

6.1 Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst, ofwel aanvaarden van de offerte, achten beide partijen de besproken prijzen redelijk en gepast.

6.2 Visual Magician behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan uiterlijk dertig dagen van tevoren per e-mail op de hoogte stellen. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst bij verhoging van de tarieven zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden tegen de datum van inwerktreding van de wijziging. Er bestaat geen recht op restitutie van betaalde gelden.

6.3 Elke gedeeltelijke levering, waaronder ook de levering van zaken van een samengestelde opdracht worden verstaan, kan worden gefactureerd.

6.4 Betaling geschiedt in de volgende overeengekomen mogelijkheden:

  • Opdrachtgever doet van tevoren een aanbetaling van 30% bij projectkosten lager dan € 1000 en van 15% bij projectkosten hoger dan € 1000.
  • Een jaarcontract wordt aangegaan en de gehele som wordt direct voorafgaand aan de start van het project voldaan.
  • Een jaarcontract wordt aangegaan en deze wordt in maandelijkse termijnen voldaan. De oplevering zal bij de eerste maandtermijn worden gedaan.


6.5 Indien betaling op factuur geschiedt, dan dient betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van een overboeking.

6.6 Zonder uitdrukkelijke instemming van Visual Magician is het Opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening, opschorting en/of inhouding toe te passen.

6.7 Visual Magician heeft het recht geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, voor zo lang Opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting tegenover Visual Magician niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Tot indienststelling of opheffing van de opschorting wordt overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door Visual Magician gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en de door Visual Magician opgegeven kosten van herindienststelling heeft voldaan.

7. Duur en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

7.1 Art 7:408 BW is uitdrukkelijk in deze overeenkomst uitgesloten.

7.2 Duurovereenkomsten met betrekking tot service en onderhoud op websites hebben een looptijd van een jaar en kunnen slechts één maand voor het einde van de looptijd worden opgezegd.

7.3 De overeenkomst wordt elk jaar stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of Visual Magician de overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand vóór het eind van de overeengekomen desbetreffende periode.

7.4 Visual Magician heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddelijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden als:

  1. Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Visual Magician ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
  2. Aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.
  3. Er op een aan Opdrachtgever toekomend recht beslag wordt gelegd.


7.5 In geval van ontbinding van de overeenkomst zijn alle door Opdrachtgever aan Visual Magician verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

7.6 In geval van ontbinding van de overeenkomst is Visual Magician gerechtig om een evenredig percentage van de overeengekomen geldsom te factureren in verhouding tot het voltooide deel van de opdracht, met een minimum van 30%.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtgever is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan hetgeen daarvan mag worden verwacht, is sprake van een gebrek. Opdrachtgever dient binnen 7 dagen nadat het gebrek is vastgesteld of in redelijkheid vastgesteld had kunnen worden, Visual Magician hieromtrent te informeren.

8.2 Na informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Visual Magician het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer het gebrek niet effectief verholpen kan worden, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, echter geldt dit zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding van schade.

8.3 Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan Opdrachtgever is toe te rekenen, Opdrachtgever het gebrek te laat heeft geïnformeerd, Opdrachtgever de afronding van een fase heeft bevestigd, Opdrachtgever toestemming heeft gegeven voor de start van een volgende fase of Opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast jegens de toerekening van de fout berust bij de Opdrachtgever.

8.4 Een omstandigheid die voor rekening komt van Opdrachtgever is het (laten) installeren/toegang verlenen van virussen, zoals ‘Ransomware’ waardoor gegevens van Opdrachtgever door derden kunnen worden versleuteld (bestandsgijzeling), door handelen of nalaten van Opdrachtgever. Dienstverlening ter bestrijding van virussen of de gevolgen daarvan vallen te allen tijde buiten de overeenkomst en zullen aanvullend in rekening worden gebracht.

8.5 Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

8.6 Opdrachtgever heeft nooit recht op enig herstelwerk indien Opdrachtgever onjuist of onzorgvuldig gebruik valt te verwijten of in het geval Opdrachtgever zonder voorafgaande instemming van Visual Magician, eigenhandig wijzigingen in het door Visual Magician geleverde aanbrengt of doet aanbrengen.

8.7 Visual Magician is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of schade aan programmatuur door welke oorzaak ook ontstaan.

8.8 Aansprakelijkheid van Visual Magician reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.

8.9 Opdrachtgever vrijwaart Visual Magician voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Visual Magician heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Opdrachtgever onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.

8.10 In alle gevallen is de termijn waarbinnen Visual Magician tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden.

9. Hosting en Domeinnamen

9.1 Tenzij anders overeengekomen is Visual Magician geen partij bij de levering van diensten zoals hosting die Opdrachtgever afsluit ten behoeve van beschikbaarstelling van Werken of van andere overeengekomen Diensten, ook niet als deze Diensten verwijzen naar hosting of andere beschikbaarstelling waarbij dergelijke diensten relevant zijn.

9.2 Tenzij anders overeengekomen is Visual Magician geen partij bij de levering van diensten zoals domeinnamen die Opdrachtgever afsluit ten behoeve van beschikbaarstelling van Werken of van andere overeengekomen Diensten, ook niet als deze Diensten verwijzen naar domeinnamen of andere beschikbaarstelling waarbij dergelijke diensten relevant zijn.

10. Oplevering en aanvaarding

10.1 Visual Magician zal de te ontwikkelen of aan te passen Diensten opleveren wanneer deze volgens de professionele opinie van Visual Magician voldoen aan de vooraf besproken specificaties of geschikt zijn voor gebruik.

10.2 Opdrachtgever dient de geleverde Diensten vervolgens binnen vijf werkdagen na oplevering te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt uitgegaan van aanvaarding en overgegaan tot facturatie van de opdracht.

10.3 Wanneer een opdracht in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase goed- of afkeuring te geven binnen de vooraf in de overeenkomst gestelde termijn. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

10.4 Wanneer Opdrachtgever het opgeleverde geheel of deel afkeurt, zal Visual Magician zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Visual Magician doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden van afkeuring niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van vijf dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

10.5 Wanneer Opdrachtgever na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel of deel blijft afkeuren, is Visual Magician gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies. Visual Magician zal bij een revisie aangeven of bij volgende revisies meerkosten verschuldigd zullen zijn.

10.6 Wanneer een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te acten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Visual Magician gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Visual Magician kan de opdracht slecht opschorten na bij een revisie of motivatie te hebben aangegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.

10.7 Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Visual Magician het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in de geleverde Diensten na verloop van een jaar na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.