Visual Magician Favicon

Jouw privacy is ons goud waard

Privacyverklaring

Privacyverklaring Visual Magician

Laatst bijgewerkt: 21 februari 2023

Visual Magician, gevestigd aan Hein Smeetsstraat 37, 6023 BT Budel-Schoot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Hein Smeetsstraat 37
6023 BT Budel-Schoot

Bas de Koning is de functionaris gegevensbescherming van Visual Magician en is te bereiken via contact@visualmagician.com.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Visual Magician verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die u zelf verstrekt door gebruik te maken van de diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op de website
  • Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Visual Magician heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Visual Magician raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via contact@visualmagician.com , dan wordt deze informatie onmiddellijk verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens verwerkt worden

Visual Magician verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Visual Magician neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang uw persoonsgegevens bewaard worden

Visual Magician bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de volgende categorieën persoonsgegevens wordt een bewaartermijn van twee jaar gehanteerd:

  • Persoonsgegevens
  • Personalia
  • Adres
Delen van persoonsgegevens met derden

Visual Magician verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Visual Magician gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Visual Magician en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@visualmagician.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u gevraagd een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U ontvangt zo snel mogelijk antwoord op uw verzoek.

Visual Magician wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe uw persoonsgegevens beveiligd worden

Visual Magician neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@visualmagician.com.